31st marzec 2019

Statut Fundacji

Fundacja Aktywni Ślężanie została powołana w dniu 01.03.2019 r. na czas nieokreślony. Siedzibą Fundacji jest miasto Sobótka.

Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, sportu i kultury fizycznej oraz działalność kulturalno-oświatowa.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych, warsztatów i kursów dla dzieci, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych,
b. Organizowanie wyjazdów na imprezy sportowe i kulturalne na terenie kraju i za granica,
c. Promowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia,
d. Organizacja różnych form wypoczynku i rekreacji w tym obozów, kolonii,
e. Współpraca z organizacjami, placówkami, instytucjami, administracją publiczną i samorządami gminnymi, powiatowymi oraz wojewódzkimi,
f.  Promocja regionu w kraju i na świecie poprzez sport, rekreację i turystykę,
g. Promocja i organizacja wolontariatu,
h. Popularyzacja różnych form aktywności ruchowej,
i.  Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
j.  Prowadzenie działalności proekologicznej,
k. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
l.  Pozyskiwanie sponsorów. (Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może współpracować i wspierać działalność innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji)

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji, datków i subwencji,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z akcji promocyjnych,
e. dochodów z majątku Fundacji,
f. odsetek bankowych i papierów wartościowych,
g. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
h. dochodów z działalności gospodarczej  prowadzonej przez Fundację,
i. dywidend z akcji i udziałów w spółkach.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.